به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک مسکن، پیرو دعوت­نامه منتشره مورخ 1398/10/15 در روزنامه کثیر­الانتشار اطلاعات، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص) راس ساعت9:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/10/26 با حضور100% سهامداران شرکت تشکیل گردید
 مجمع پس از استماع گزارش هیأت­مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت­های مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31 مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و عملکرد هیأت مدیره را مورد تصویب قرار داد و  مقرر گردید مبلغ200 میلیارد ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد، همچنین سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی­های شرکت انتخاب گردید.