به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک مسکن در آخرین روزهای سال 97، "کتاب صندوق های سرمایه گذاری در سهام خصوصی" با تألیف "دکتر محمدمهدی بحرالعلوم و غزل البرزیان" و با همکاری "شرکت بورس اوراق بهادار تهران" برای اولین بار در ایران در راستای توسعه نهاد مالی نوپای صندوق های سرمایه گذاری در سهام خصوصی و حمایت از تأمین مالی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، تدوین و به چاپ رسید. در این کتاب، با توجه به بدیع بودن موضوع صنعت سرمایه گذاری در سهام خصوصی در ایران و عدم وجود شناخت و دانش کافی در این زمینه، سعی شده است ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. به طوری که در فصل اول به بررسی ساختار حقوقی و نظام پرداخت ها در این صندوق ها پرداخته شده است. در فصل دوم مراحل مختلف چرخه عمر این صندوق ها شامل مرحله تجهیز منابع، سرمایه گذاری، مدیریت و نظارت و خروج از سرمایه گذاری مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری در سهام خصوصی بر مبنای چرخه عمر شرکت های سرمایه پذیر تبیین شده و در نهایت در فصل چهارم روش های ارزش گذاری شرکت های سرمایه پذیر در هر مرحله از چرخه عمر به همراه مثال هایی جهت درک بهتر و عمیق-تر این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. مخاطبان اصلی این کتاب مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و نظارتی و هم چنین افراد حوزه علمی و دانشگاهی هستند.