دکتر محمدمهدی بحرالعلوم در حکمی رها فرهادی را به سرپرستی "منابع انسانی و پشتیبانی" منصوب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری بانک مسکن، پایان هفته اول بهمن ماه 1397 محمد مهدی بحرالعلوم ، در حکمی سرکار خانم دکتر فرهادی را به عنوان سرپرست واحد منابع انسانی و پیشتیبانی، جایگزین مریم کشاورز رضایی کرد؛ ایشان ضمن تقدیر از زحمات کشاورز برای دکتر فرهادی آرزوی توفیق و از مدیران محترم این مجموعه درخواست همکاری و همراهی با ایشان را داشتند. بحرالعلوم از ایشان نظر به تعهد، مسئولیت پذیری و سوابق ارزشمندشان خواست در انجام وظایف محوله و رشد و توسعه نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه کارگزاری بانک مسکن تلاش مضاعف داشته باشند.