• چهارشنبه 14 آذر 1397
  • آموزش
  • 282 بازیدکننده

 رفتار قیمت در واقع همان وضعیت حرکت قیمت در گذشته است که بیشتر عکس العمل ها و تأثیرپذیری قیمت نسبت به وضعیت بازار را نشان می دهد تا حرکت آینده آن. استراتژی رفتار قیمت برای استخراج تحلیل تکنیکال بسیار به کار می رود.

بیشتر معامله گران از این روش برای تشخیص و شناسایی مناطق حمایت/مقاومت استفاده می کنند.

قیمت تحت هر شرایط یا اتفاقات خاصی که به سطح معینی برسد، باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا تحلیل های مناسب و قابل قبولی از آن در دست باشد.