• یکشنبه 11 شهریور 1397
  • آموزش
  • 478 بازیدکننده

استهلاک ساختار منافع مرتبط با بازپرداخت بدهی های مالی از طریق یک سری از پرداخت های دوره ای میباشد. هر پرداخت تعلق میگیرد به مقدار منافع پرداخت نشده بدهی و بخشی از مقدار اصلی بازپرداخت ها. پرداخت ها در طول دوره از استقراض(وام) در مقدار مساوی انجام می شوند.

استهلاک را میتوان با استفاده از این فرمول محاسبه کرد:

که در آن A — پرداخت دوره ای، PV — اندازه وام، r — قیمت وام (نرخ بهره وام), n — مدت وام.